Wat zijn de algemene voorwaarden van de UNIZO incassoservice?

  1. Intrum biedt aan Unizo-leden invorderingsdiensten aan waarbij het Unizo-lid aan Intrum opdraagt om openstaande vorderingen t.a.v. schuldenaren minnelijk en/of gerechtelijk te innen.

   Invorderingsdiensten:
   1. Minnelijke invordering (nationaal en internationaal),
    d.i. iedere handeling of praktijk die tot doel heeft de schuldenaar ertoe aan te zetten een onbetaalde schuld te betalen, buiten iedere invordering op grond van een uitvoerbare titel om.
   2. Gerechtelijke invordering (nationaal en internationaal), enkel na akkoord Unizo-lid
    d.i. iedere handeling of praktijk met als doel een uitvoerbare titel t.a.v. de schuldenaar te bekomen dan wel uit te voeren om hem ertoe aan te zetten een onbetaalde schuld te betalen.
   3. Schuldbewaking (nationaal),
    d.i. het bewaken voor langere tijd van de mogelijke invorderbaarheid van één of meerdere schuldvorderingen op één of meerdere schuldenaren alsook de fi nanciële toestand van deze schuldenaren.
  2. De invorderingsdossiers die het Unizo-lid aan Intrum overmaakt doorlopen een door Intrum verzorgd invorderingsproces, dit alles conform de geldende regelgeving. Het invorderingsproces begint steeds met de minnelijke invordering, eventueel gevolgd door de gerechtelijke invordering en/of het schuldbewakingsproces. Wat betreft schuldbewaking, dient het Unizo-lid bij de start van de samenwerking met Intrum aan te geven of zij desgevallend op schuldbewaking wensen beroep te doen of niet.

  3. De invorderingsdossiers dienen online ingegeven te worden. Door ingave van deze dossiers aanvaardt het Unizo-lid onderhavige bepalingen alsook de toepasselijke tarieflijsten, met uitsluiting van eventuele eigen bepalingen en tarieven. Ook machtigt het Unizo-lid hierdoor Intrum om in zijn naam en voor zijn rekening alle minnelijke en desgevallend legale activiteiten te (laten) verrichten die naar het inzicht van Intrum nodig, nuttig dan wel noodzakelijk zijn. Deze machtiging houdt onder meer in: het aan de debiteur in rekening brengen van de hoofdsom, de verwijlinteresten, de eventuele forfaitaire schadevergoeding en desgevallend de invorderingskosten; het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van de debiteur; het ontvangen van gelden; het treffen van een gelet op de omstandigheden van het geval redelijke betalingsregeling; desgevallend het nagaan van de solvabiliteit van de debiteur ter voorbereiding van het gerechtelijk traject; het stopzetten van een dossier indien blijkt dat het gewenste resultaat niet zal behaald worden.

  4. De schuldvorderingen waarop de invorderingsdossiers betrekking hebben, dienen bestaand, gegrond en in regel te zijn. Het Unizo-lid dient alle relevante informatie en op aanvraag daartoe de stukken over te maken die betrekking hebben op deze schuldvorderingen, zoniet draagt hij de kosten die hieruit eventueel kunnen voortvloeien. Het Unizo-lid weerhoudt zich ervan zelf nog invorderingsacties te ondernemen in de invorderingsdossiers die aan Intrum worden overgemaakt.

  5. Het Unizo-lid kan kosteloos een minnelijk invorderingsdossier annuleren binnen de 3 werkdagen na de online ingave van dit dossier. Indien het in te vorderen saldo wordt vereffend, hetzij door betaling aan Intrum of aan het Unizo-lid rechtstreeks of op enige andere wijze, zijn de tarieven zoals bepaald in de tarieflijsten van toepassing. Het Unizo-lid dient iedere rechtstreekse betaling onverwijld aan Intrum te melden zodat geen onnodige extra kosten worden gemaakt door Intrum, die desgevallend op het Unizo-lid kunnen worden verhaald. Indien het Unizo-lid een invorderingsdossier intrekt wordt hem hiervoor een annulatietarief aangerekend zoals bepaald in de tarieflijsten, met uitzondering van legale dossiers waar hem de daadwerkelijk gemaakte kosten zullen worden aangerekend. Intrum behoudt zich het recht voor om jaarlijks (en dit op 1 januari) de elementen van de overeengekomen prijslijst te herzien in functie van macro-economische factoren. Deze herziening zal maximaal 2% bedragen.

  6. Intrum heeft het recht invorderingsdossiers te weigeren indien zij hiervoor een gegronde reden kan opgeven. In geen geval kan Intrum aansprakelijk gesteld worden voor immateriële of indirecte schade of voor overmacht.

  7. De overeenkomst met het Unizo-lid is onderworpen aan het Belgisch recht waarbij elk geschil dat niet minnelijk kan worden opgelost ressorteert onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.
Laatste aanpassing: vrijdag 20 juli 2018
Verwante trefwoorden: Incasso
Lid worden Infopakket

nationale partners

KBC Proximus Liantis